Algemene voorwaarden Samenaankoop regentonnen

1.        Algemeen

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Klimaatplatform Antwerpen vzw met maatschappelijke zetel te Helmstraat 70, bus 11 in Antwerpen en KBO-nummer 0725.718.069 (hierna “KlimplAnt”) en haar klant (hierna de “Klant”). Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, dan heeft de schriftelijke overeenkomst voorrang.

1.2      Door te bestellen bij KlimplAnt, wordt de Klant geacht zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden. De aanvaarding houdt in dat de Klant verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan KlimplAnt.

1.3      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In zo’n geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

2.        Totstandkoming van overeenkomsten

2.1      Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van KlimplAnt zijn vrijblijvend. Een bestelling door de Klant is pas finaal na schriftelijke bevestiging van KlimplAnt.

2.2      Indien de orderbevestiging van KlimplAnt een wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

2.3      Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig als KlimplAnt dit schriftelijk aanvaardt.

3.        Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1      Een beschrijving van de aankoop van de regenton is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen Klimplant en de Klant. Eventuele andere diensten en advies zijn louter op vrijwillige basis en vallen daarom niet onder deze algemene voorwaarden.

3.2      De Klant erkent en aanvaardt de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen KlimplAnt en de Klant.

4.        Prijzen en betaling

4.1      De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon.

4.2      Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) KlimplAnt hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat KlimplAnt alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.3      Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Als dit niet gebeurt, worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd.

4.4      Behoudens afwijkende bepaling, gebeurt de betaling aan KlimplAnt bij de bestelling binnen de webshop. Zonder betaling is de bestelling niet finaal.

5.        Levering

5.1      Er is geen levering inbegrepen in deze overeenkomst, tenzij expliciet besteld als afzonderlijk product.

6.        Controle, klachten en garantie

6.1             De Klant verbindt zich ertoe om goederen bij de afhaling onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemtmet hetgeen werd overeengekomen. Door de afhaling van de bestelde goederen te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

6.2      Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen meteen bij afhaling (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan KlimplAnt te worden gemeld per e-mail aan regenton@klimplant.be en met vermelding van alle relevante gegevens (o.a. bestelbon/kassaticket, foto, ..). Het kassaticket/bestelbon is vereist om een beroep te kunnen doen op de garantie. KlimplAnt neemt daarna contact op met de leverancier.

6.3      Een product retourneren kan bij breuk bij normaal gebruik, binnen de garantieperiode. De datum op het kassaticket/bestelbon is begindatum van de garantieperiode van 2 jaar. De procedure hiervoor is dezelfde als bij de klachten in paragraaf 6.2. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

6.4      De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon.

7.        Aansprakelijkheid

7.1      Indien KlimplAnt  (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant, is KlimplAnt slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is KlimplAnt niet aansprakelijk.

7.2      Ingeval KlimplAnt aansprakelijk wordt gehouden voor schade, is de aansprakelijkheid van KlimplAnt beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3      KlimplAnt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van onder andere gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

7.4      De Klant vrijwaart KlimplAnt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan KlimplAnt toerekenbaar is.

7.5      In geval van overmacht zal KlimplAnt niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal KlimplAnt geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van KlimplAnt worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 90 dagen of meer voortduurt, zijn KlimplAnt en de Klant gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door KlimplAnt zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

8.        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1      Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

8.2      Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

          Versie 17 februari 2023